Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

Project Aurora - Het Handboek

Maatschappelijke vernieuwing in de praktijk!

Het document betreft een sociaaleconomische verkenning c.q. een beschrijving van mijn visie op de ontwikkeling van de maatschappij, van om de hoek tot de andere kant van de wereld. Het begon allemaal in 2015, tijdens mijn eerste expedities met betrekking tot het basisinkomen en bijbehorende stappen in maatschappelijke vernieuwing. In mijn onderhanden boek De Derde Verlichting wordt een aantal grote lijnen uitgezet om tot een herindeling van de wereld om ons heen te komen

Als ideoloog probeer ik in dit document enkele zaken met elkaar te verbinden. Het onderhavige handboek, met praktische tools uit de keuken van Project Aurora, is een zeer gerichte methode om maatschappelijke vernieuwing tot stand te brengen. Niet alle Aurora opties zijn voor alle doelen geschikt. Welke er uiteindelijk worden gebruikt, en in welke dosering en organisatie precies, is niet aan mij om te zeggen. Ik doe slechts zo  veel mogelijk voorstellen om ook de keuze ruim te houden. Zie het als een maatschappelijke gereedschapskist, waaruit je de juiste tool kiest voor de job.

Hans Geurts
December 2018

 
Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Aurora - Burgercoöperatie De Rijpel

Maatschappelijke vernieuwing en verantwoordelijkheid

Dit document is onderdeel van project Aurora en is een eerste aanzet tot een plan om de wijk Helmond-Rijpelberg te voorzien van een nieuwe, toekomstbestendige ruggengraat in de vorm van een zogenaamde burgercoöperatie en de ontplooiing en exploitatie van bestaande en nieuwe activiteiten. Ziedaar de geboorte van Burgercoöperatie De Rijpel, afgekort BC De Rijpel.

Er is sprake van een verkenning. Beperkt tot de situatie in de wijk Rijpelberg (5709) kan deze echter makkelijk worden uitgebreid naar de wijken Brouwhuis (5704) en Dierdonk (ook 5709). Tezamen liggen deze drie Helmondse wijken aan de oostkant van de Zuid-Willemsvaart. Uiteraard kan het ook dienen als blauwdruk voor woonkernen in geheel Nederland (en zelfs daarbuiten).

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Aurora - ZEFLEX

Openbaar vervoer

In Aurora-verband staat een collectief idee, in de vorm van een gedeelde e-buurtbus, e-taxi of welke naam het ook gaat dragen, ver boven een persoonlijke oplossing. Vooropgesteld zij dan ook dat vervoer van meerdere personen in één transportmiddel in alle gevallen dient te worden verkozen boven individueel vervoer. Liever 4 mensen in één e-taxi dan 4 aparte, al dan niet zelfrijdende auto's. Met het geld dat kan worden bespaard op asfaltuitbreiding en andere onzin ten behoeve van privé transport wordt gratis openbaar vervoer makkelijk mogelijk! 

Naast dit idee van een gratis, emissievrij en flexibel openbaar vervoer is er ook de mogelijkheid vervoer op maat een individueler karakter te geven. 

Emissievrij vervoer 

ZEFLEX is een concept voor de (ver)huur van 100% emissievrij aangedreven vervoer- en transportmiddelen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen voor kleine en grote doelen en afstanden een flexibele kueze kan maken uit gepaste, emissievrije vervoermiddelen: fiets, scooter, personenauto, kleine of grote bestelbus.

Mobility-as-a-Service

Mobiliteit in de toekomst draait minder om infrastructuur en middelen en niet om bezit, maar om een wisselende behoefte aan vervoer. In het kielzog van De Derde Verlichting wordt bezit in zijn algemeenheid door mij ontmoedigd. In eerste instantie omdat het eigenlijk altijd tot ellende leidt. Of het nou gaat om landje pik in de oorlog, de ogen van de buren uitsteken of gigantische vermogensverschillen tussen mensen. Daarnaast draagt bezit niet bij tot een rechtvaardige, gelijkwaardige én daardoor rustiger wereld. 

Mobilty-as-a-Service (afgekort M-a-a-S) is een moderne oplossing voor een oud probleem. Zoals Philips licht in plaats van lampen levert aan de stad Londen (= Light-as-a-Service), zo wordt in M-a-a-S vervoer als service geleverd in plaats van vervoermiddelen als fiets of auto. Het vereist een compleet andere manier van denken. Ook levert het vooral ecomisch voordeel op voor de burger, daar aanschaf van vervoermiddelen (met alle mogelijke gevolgen in de slipstream) niet meer nodig is! Je betaalt slechts voor het gebruik, niet voor het hebben. Je betaalt dus voor de lusten, en niet de lasten ...

Dit document maakt deel uit van een reeks Aurora-documenten over maatschappelijke vernieuwing.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Aurora - De Rijpacker

Wijkboerderij/-tuinderij & kruidentuin

Alle plannen met betrekking tot maatschappelijke vernieuwing moeten goed op elkaar aansluiten. Het lijkt een open deur, maar politiek en bedrijfsleven laten al decennia zien dat het bij lange na niet zo voor de hand liggend is. Organisatorisch wordt de kerstboom van meet af aan en zo goed en kwaad als het gaat op papier opgetuigd.

Als onderdeel van een meteen of in een later stadium op te richten Burgercoöperatie  De Rijpel vormt DE RIJPACKER  een prima speerpunt en is het beste te omschrijven als een uitgebreide wijkboerderij- en tuinderij. De naam komt voort uit een Deurnese term uit het jaar 1453: ‘die rypecker op die gemeyn ecker’. Het woord dient in de Nederlandse taal overigens te worden uitgesproken en afgebroken met een streepje tussen rijp en akker! Het is dus rijp-akker en niet rij-pakker! Voor extra duidelijkheid heb ik gekozen voor ck i.p.v. dubbel k.

Dit document maakt deel uit van een reeks Aurora-documenten over maatschappelijke vernieuwing.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Aurora - CND

Centrum voor Natuureducatie en Duurzaamheid (CND) 

is een met duurzame materialen opgetrokken multifunctioneel gebouw, met o.a.

  • Een zaal of publieke ruimte, welke tevens dienst doet als (pop-up) kantine c.q. restaurant.
  • Een grote keuken, geschikt voor grote projecten en om met meerdere personen in te werken.
  • Workshopruimtes en lab/praktijkruimte.
  • Een ruimte voor periodiek wisselende tentoonstellingen en opstellingen (seizoenen) en/of
  • een natuurbibliotheek is een prima doel voor regelmatig bezoek door scholieren en studenten.
  • Een vergaderruimte voor 10-20 personen
Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Aurora - vBuurt

Maatschappelijke vernieuwing begint om de hoek

Een vBuurt is een virtueel buurtschap of nabuurschap, maar eigenlijk veel belangrijker: een praktische toepassing van ‘de participatiesamenleving’ (aaargh), waarbij in een geografisch begrensde buurt van maximaal zo’n 50 woningen informatie, producten en diensten kunnen worden uitgewisseld. Idealiter is de vBuurt de praktische uitwerking van de activiteiten in een burgercoöperatie  en eigenlijk een flinke uitbreiding op de Buurtpreventie Whatsapp functionaliteit.

Het aanbod kan per buurt variëren. Het  concept staat en valt echter bij kleinschaligheid! Dit is echt nodig om tot een collectieve beleving en maximale betrokkenheid van de bewoners te geraken. Groot schept afstand. Boven de 50 woningen dient in principe weer een nieuw buurtschap te worden gedefinieerd. Uiteraard zijn er grensgevallen. Tevens kunnen vBuurten met elkaar linken, zodat zowel aanbod als community in noodzakelijke of gewenste gevallen voor vast of tijdelijk kan worden uitgebreid.

Dit document maakt deel uit van een reeks Aurora-documenten over maatschappelijke vernieuwing.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×