Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Project Aurora - Het Handboek

Maatschappelijke vernieuwing in de praktijk!

Het document betreft een sociaaleconomische verkenning c.q. een beschrijving van mijn visie op de ontwikkeling van de maatschappij, van om de hoek tot de andere kant van de wereld. Het begon allemaal in 2015, tijdens mijn eerste expedities met betrekking tot het basisinkomen en bijbehorende stappen in maatschappelijke vernieuwing. In mijn onderhanden boek De Derde Verlichting wordt een aantal grote lijnen uitgezet om tot een herindeling van de wereld om ons heen te komen

Als ideoloog probeer ik in dit document enkele zaken met elkaar te verbinden. Het onderhavige handboek, met praktische tools uit de keuken van Project Aurora, is een zeer gerichte methode om maatschappelijke vernieuwing tot stand te brengen. Niet alle Aurora opties zijn voor alle doelen geschikt. Welke er uiteindelijk worden gebruikt, en in welke dosering en organisatie precies, is niet aan mij om te zeggen. Ik doe slechts zo  veel mogelijk voorstellen om ook de keuze ruim te houden. Zie het als een maatschappelijke gereedschapskist, waaruit je de juiste tool kiest voor de job.

Hans Geurts
December 2018

 
Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Aurora - Burgercoöperatie De Rijpel

Maatschappelijke vernieuwing en verantwoordelijkheid

Dit document is onderdeel van project Aurora en is een eerste aanzet tot een plan om de wijk Helmond-Rijpelberg te voorzien van een nieuwe, toekomstbestendige ruggengraat in de vorm van een zogenaamde burgercoöperatie en de ontplooiing en exploitatie van bestaande en nieuwe activiteiten. Ziedaar de geboorte van Burgercoöperatie De Rijpel, afgekort BC De Rijpel.

In deze versie is sprake van een verkenning. Deze beperkt zich tot de situatie in de wijk Rijpelberg (5709) maar kan wellicht makkelijk worden uitgebreid naar de wijken Brouwhuis (5704) en Dierdonk (ook 5709). Tezamen liggen deze drie Hellmondse wijken aan de oostkant van de Zuid-Willemsvaart. Uiteraard kan het ook dienen als blauwdruk voor woonkernen in geheel Nederland (en zelfs daarbuiten).

Doelstellingen

 • Bevorderen van saamhorigheid (burgercohesie) en samenwerking tussen individuen, straten en buurten onderling en enerzijds en politieke en maatschappelijke organisaties anderzijds. Hoewel je ’t waarschijnlijk  wel zou willen zijn zaken helaas meestal juist niet apolitiek. Zo kun je de verantwoordelijkheid voor het losse zand in de maatschappij, de individualisering en daarmee samenhangende  weglopende respect  voor anderen, neerleggen bij neoliberale geesten in het algemeen en een 4-tal politieke partijen in het bijzonder. Het zijn diezelfde partijen die vanaf eind jaren ’80 onze nationale kabinetten hebben gevormd.
 • Bundeling van kennis en ervaring en het kweken van zelfstandige, volwassen burgers. In je eentje sta je meestal zwak, maar met vele krachten gebundeld heb je veel meer kans een potje te breken en daarmee ook individueel succes te boeken. Van stad naar wijk, van wijk naar buurt, van buurt naar adres. De groei van eigen verantwoordelijkheid in de wijk en bij haar burgers neemt de gemeentelijke overheid zorgen uit handen en/of draagt haar beleid uit. Bij vaststelling van bijdragen kan deze uitwisseling van voordelen zwaar meewegen.
 • Streven naar duurzaamheid. De overgang van verbruik naar gebruik dient te worden gestimuleerd. Ook dienen keuzes op een generiek niveau te komen liggen. Je moet geen auto willen, maar geëigend vervoer. Zo levert Philips de stad Londen contractueel licht en geen lampen!
 • Van aanschaf naar delen. Is het nodig dat elk huishouden een eigen cirkelzaag of haakse slijper heeft? Als je Aldi en LIDL mag geloven dan is dat zo, maar ik denk dat het grote lariekoek is, De meeste mensen hebben slechts ad hoc behoefte aan specifiek gereedschap. Rijdt iedereen even economisch met zijn of haar eigen auto? Heb je ergens teveel van, dan is het wellicht te delen met anderen?
 • Kleinschaligheid. Al decennialang is het adagium “groot, groter, grootst”. Zaken moeten worden teruggebracht tot normale proporties, tot te behappen brokken. Productie voor één wijk met 8000 mensen vraagt een andere aanpak dan produceren voor geheel Nederland.
 • Nastreven van een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen en het verminderen c.q. corrigeren van ongelijkheid in vooral vermogen en in mindere mate inkomen.
Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Aurora - De Rijpacker

Wijkboerderij/-tuinderij & kruidentuin

Alle plannen met betrekking tot maatschappelijke vernieuwing moeten goed op elkaar aansluiten. Het lijkt een open deur, maar politiek en bedrijfsleven laten al decennia zien dat het bij lange na niet zo voor de hand liggend is. Organisatorisch wordt de kerstboom van meet af aan en zo goed en kwaad als het gaat op papier opgetuigd.

Als onderdeel van een meteen of in een later stadium op te richten Burgercoöperatie  De Rijpel vormt DE RIJPACKER  een prima speerpunt en is het beste te omschrijven als een uitgebreide wijkboerderij- en tuinderij. De naam komt voort uit een Deurnese term uit het jaar 1453: ‘die rypecker op die gemeyn ecker’. Het woord dient in de Nederlandse taal overigens te worden uitgesproken en afgebroken met een streepje tussen rijp en akker! Het is dus rijp-akker en niet rij-pakker! Voor extra duidelijkheid heb ik gekozen voor ck i.p.v. dubbel k.

Dit document maakt deel uit van een reeks Aurora-documenten over maatschappelijke vernieuwing.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Aurora - CND

Centrum voor Natuureducatie en Duurzaamheid (CND) 

is een met duurzame materialen opgetrokken multifunctioneel gebouw, met o.a.

 • Een zaal of publieke ruimte, welke tevens dienst doet als (pop-up) kantine c.q. restaurant.
 • Een grote keuken, geschikt voor grote projecten en om met meerdere personen in te werken.
 • Workshopruimtes en lab/praktijkruimte.
 • Een ruimte voor periodiek wisselende tentoonstellingen en opstellingen (seizoenen) en/of
 • een natuurbibliotheek is een prima doel voor regelmatig bezoek door scholieren en studenten.
 • Een vergaderruimte voor 10-20 personen
Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Aurora - vBuurt

Maatschappelijke vernieuwing begint om de hoek

Een vBuurt is een virtueel buurtschap of nabuurschap, maar eigenlijk veel belangrijker: een praktische toepassing van ‘de participatiesamenleving’ (aaargh), waarbij in een geografisch begrensde buurt van maximaal zo’n 50 woningen informatie, producten en diensten kunnen worden uitgewisseld. Idealiter is de vBuurt de praktische uitwerking van de activiteiten in een burgercoöperatie  en eigenlijk een flinke uitbreiding op de Buurtpreventie Whatsapp functionaliteit.

Het aanbod kan per buurt variëren. Het  concept staat en valt echter bij kleinschaligheid! Dit is echt nodig om tot een collectieve beleving en maximale betrokkenheid van de bewoners te geraken. Groot schept afstand. Boven de 50 woningen dient in principe weer een nieuw buurtschap te worden gedefinieerd. Uiteraard zijn er grensgevallen. Tevens kunnen vBuurten met elkaar linken, zodat zowel aanbod als community in noodzakelijke of gewenste gevallen voor vast of tijdelijk kan worden uitgebreid.

Dit document maakt deel uit van een reeks Aurora-documenten over maatschappelijke vernieuwing.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Word ook Wakker Mens!

De download bevat naast het politieke programma een veel uitgebreidere toelichting én een elevator pitch als voorwoord ...

Download hier altijd de meest recente versie!

Laat de volgende stellingen even ‘binnenkomen’:

 1. Wat vinden wij als maatschappij en mensenwereld belangrijk?
 2. Het is altijd en overal een kwestie van kiezen.
 3. Kunnen we over onze eigen schaduw heen stappen, ver vooruit denken en kiezen voor het nageslacht?

en beoordeel nu de volgende alternatieve wegen om tot een rechtvaardige maatschappij in 2050 te komen:

 1. Religie krijgt een minimale rol in politiek en onderwijs. Een nieuw Humanistisch Grondvest wordt leidend in geestelijke vorming en ontwikkeling en rechten van zowel mens als dier dienen te worden gerespecteerd.
 2. Een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de vervanging van alle soorten uitkeringen en bij 60 plussers en studenten. OBi is een ondergrens. Een hoger inkomen verwerven is in de commerciële verhoudingen altijd mogelijk.
 3. Bezit en vermogen wordt ontmoedigd en zaken als delen, huren en gebruik i.p.v. verbruik gestimuleerd.
 4. De hypotheekaftrek verdwijnt ultimo 2030 in zijn geheel en per direct wordt de bovengrens op 500.000 Euro gesteld.
 5. Belastingen worden herzien. Belasting op arbeid verdwijnt, winst- en vermogensbelasting wordt flink en progressief verhoogd. Nieuwe belastingen worden geïntroduceerd, zoals extra BTW voor luxe artikelen, belasting op onttrokken waarde (BOW), flitskapitaal en robotbelasting. Het ontwijken van belasting wordt uitgebannen, nationaal en internationaal. Bedrijven betalen belasting in elk land waar ze actief zijn.
 6. De vierde sector (o.a. onderwijs, zorg, politie en defensie) wordt overwegend een sector waar mensen werkzaam zijn, terwijl technologie en de inzet van robotisering in de overige drie sectoren tot een maximum wordt opgevoerd.
 7. Technologie staat ten dienste van de mensheid en niet andersom! Overheid dient toekomstige ontwikkelingen (AI/KI, transhumanisme, cyborg, kwantumcomputer, etc.) goed te monitoren en tijdig beleid vast- of bijstellen.
 8. Wetenschappelijk onderzoek is en blijft publiek eigendom. Patenten worden niet meer afgegeven en bedrijven betalen via een licentieovereenkomst het gebruiksrecht van de onderzoeksresultaten.
 9. Er wordt gestreefd naar een maximaal circulaire deeleconomie op basis van duurzaamheid en respect voor de leefomgeving.
 10. Woningcorporaties worden gedwongen om veel meer sociale woningbouw door te voeren. Daarbij dient goed te worden nagedacht over effectieve, beter toegepaste woonvormen.
 11. Sociale huur wordt gemaximeerd op 50% van het Obi voor één huishouden.
 12. Zaken als geldcreatie, renteberekening, transactiewaardering (uitwisseling producten en diensten) dienen ter discussie worden gesteld en zo mogelijk worden vervangen door betere alternatieven voor het monetair systeem.
 13. Banken worden opgesplitst naar functionaliteit. Het spelen met geld wordt ondergebracht in een commerciële divisie.
 14. Er wordt een nationale depositobank opgericht. Naast staatsgegarandeerd spaargeld zijn de meest gangbare financiële transacties gratis. Model staat daarbij de oude PCGD uit de jaren zeventig, de latere Postbank.
 15. Gebruik van fossiele brandstoffen (en daarmee de productie van benzine- en dieselauto’s) wordt ultimo per 2025 afgebouwd en de ontwikkeling en distributie van emissievrije alternatieven versneld en gestimuleerd.
 16. Over de jaren volgt een grote nationalisatieronde, waarbij beheer en distributie van grondstoffen, transport en informatie (terug) in handen van de overheid komen.
 17. Zorg, onderwijs, OV en informatie dienen gratis te zijn.
 18. Legalisering van softdrugs (o.a. wiet en XTC) en bestrijding van harddrugs. Terugdringen van gebruik van alcohol, tabak, vet en suiker. Stimuleren (en goedkoper maken) van gezond voedsel.
 19. ‘Anti-asociaal beleid’ invoeren. Niet regels blijven verzinnen, maar meer en betere controle en handhaving op naleving van specifiek Artikel 1 van de Grondwet en bestaande wetten en regelingen in het algemeen, van klein tot groot.
 20. Huidige wetgeving ten aanzien van abortus en donorregistratie wordt niet veranderd.

 

TOELICHTING

Na 30 jaar is de drooglegging van het grootste deel van de maatschappij wel duidelijk geworden. De weg van de neoliberalen en ultrakapitalisten (en hun meelopers) loopt volledig dood. Er is een uitweg, maar dat vraagt naast offers ook een andere manier van denken. Zowel sociaal als financieel is elke wijziging mogelijk! Een rechtvaardige verdeling, zowel in onze eigen maatschappij als in de gehele wereld, levert op de lange termijn een rustige en stabiele leefomgeving voor de meeste mensen.

Burgers zijn als puntje bij paaltje komt eigenlijk altijd de klos, het is tijd voor verandering … De maatschappelijke rekening dient bij het bedrijfsleven en de vermogenden te liggen. De taart wordt anders aangesneden en er blijft nog altijd genoeg over voor aanbidders van de mammon. Het één mag gewoon niet ten koste gaan van het andere. Een groot bijkomend voordeel is dat fouten meteen door de daders worden gevoeld, waardoor voorzichtigheid zal toenemen, verkeerd gedrag automatisch gecorrigeerd en er uiteindelijk meer geld overblijft…

WakkerMens! is geen partij of beweging, maar slechts een politieke ideologie die per 2050 de wereld veranderd wil hebben. Wakker Mens! wil veranderingen in de maatschappij, maar niet perse een nieuwe democratie. Meepraten prima, maar niet omdat zo nodig moet. Ikzelf ben een idealist, geen technocraat. Het gaat toch om het doel, niet om het middel? Ik ben er van overtuigd dat de meeste mensen het prima vinden als ze goed worden bediend door de politieke leiding.

Als zowel nationaal kabinet als lokale en regionale bestuurders nou eens gewoon deden waarvoor ze zijn aangesteld: zorgen voor veiligheid, geborgenheid, zorg, welzijn, adequaat onderwijs, bestrijdijng van criminaliteit, maar ook gewoon een dak boven het hoofd, voldoende eten, geen armoe,etc. Als burgers krijgen waar ze recht op hebben zal er weinig behoefte zijn aan inspraak en belangstelling bestaan voor politiek. En zo hoort het ook!!!

Het blijft schijnbaar moeilijk om out-of-the-box en over de eigen schaduw heen te denken en kijken. Hoe dan ook: het staat een ieder - dus ook actueel zwalkende politieke partijen! - vrij om de WakkerMens! ideologie ten dele of in zijn geheel over te nemen. Het pamflet bestaat uit een aantal big points uit mijn onderhanden boek De Derde Verlichting[1], geactualiseerd in oktober 2018. Voor een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van ideeën, achtergronden en uitwerkingen wordt verwezen naar genoemd manifest. Ik wil middels het Wakker Mens! programma trachten mensen achter een pakket doelstellingen te krijgen, dat wordt gekenmerkt door de menselijke maat, een maximaal streven naar gelijkwaardigheid en een verkleining van de financiële kloof tussen rijk en arm. In mijn sociaaleconomisch manifest wordt uitgebreid en gedetailleerd een mogelijke toekomst geschetst, gebaseerd op een optimale mix van zaken als duurzaamheid, basisinkomen, deeleconomie, humanisme, technologie, etc. Het boek richt zich met name op wereldwijde veranderingen. Vele vraagstukken vereisen internationale afspraken.

Niet alleen via (inter)nationaal overleg moeten zaken worden geregeld. Ook op kleine schaal kunnen grote stappen worden gezet. Dat gebeurt middels Project Aurora[2], waarin vele praktische handreikingen worden gedaan om tot een hoogst noodzakelijke maatschappelijke vernieuwing te geraken.

De oude en ouderwetse politieke orde wordt al sinds eeuwen vertroebeld door belangen uit religieuze en commerciële hoek. En het kan niet vaak genoeg worden herhaald: altijd ten faveure van een kleine minderheid. Het huidige stelsel stamt uit vervlogen tijden en is niet toegerust voor de toekomst. Vernieuwing is hier op zijn plaats …

De voorgestelde maatregelen en consequenties zijn vooral in het belang van een meerderheid. Wie kan daar nou op tegen zijn?

Hans Geurts
Oktober 2018

Word ook Wakker Mens!

 

[1] Lees meer over en download een proefversie van het onderhanden boek De Derde Verlichting

[2] Lees meer over en download Aurora documentatie.


 

www.vinisva.nl / @vinisva

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×