1

Gezond Verstand!

Na 30 jaar is de drooglegging van het grootste deel van de maatschappij wel duidelijk geworden. De weg van de neoliberalen en ultrakapitalisten (en hun meelopers) loopt volledig dood. Er is een uitweg, maar dat vraagt naast offers ook een andere manier van denken. Zowel sociaal als financieel is elke wijziging mogelijk! Groei is totaal onnodig en zelfs ongewenst. Er is van alles meer dan genoeg op deze wereld, alleen niet juist verdeeld! Een rechtvaardige verdeling, zowel in onze eigen maatschappij als in de gehele wereld, levert op de lange termijn een rustige en stabiele leefomgeving voor de meeste mensen.

Burgers zijn als puntje bij paaltje komt eigenlijk altijd de klos, het is tijd voor verandering … De maatschappelijke rekening wordt in mijn toekomst met name bij het bedrijfsleven en de aandeelhouders neergelegd. De koek wordt anders verdeeld, maar ook voor hen blijft er zat over. De veranderingen zijn ook in het belang van de bedrijven! Daar fouten meteen worden gevoeld zal voorzichtigheid toenemen en wordt verkeerd gedrag automatisch gecorrigeerd …

Laat de volgende stellingen even ‘binnenkomen’:

 • In het dagelijks leven én in de politiek is het altijd een kwestie van kiezen.
 • Wat vinden wij als maatschappij en mensenwereld belangrijk?
 • Kunnen we over onze eigen schaduw heen stappen, ver vooruit denken en kiezen voor het nageslacht?

En beoordeel nu een aantal alternatieve wegen om tot een rechtvaardige maatschappij in 2050 te komen. Mijn 30 jaren plan bestaat uit deze voorstellen:

 • Religie krijgt een minimale en beperkte rol in politiek en onderwijs. Een nieuw te schrijven Humanistisch Grondvest wordt leidend in geestelijke ontwikkeling.
 • Artikel 1 van de Grondwet wordt zo mogelijk aangescherpt om elke vorm van discriminatie uit te sluiten en te kunnen vervolgen.
 • Bezit wordt ontmoedigd en zaken als delen, huren en gebruik i.p.v. verbruik gestimuleerd. De hypotheekaftrek verdwijnt ultimo 2030 in zijn geheel en met onmiddellijke ingang wordt de bovengrens op 500.000 Euro gesteld.
 • De vierde sector (o.a. onderwijs, zorg en defensie) wordt een mensensector, terwijl technologie en de inzet van robotisering in de overige drie sectoren tot een maximum wordt opgevoerd.
 • Banken worden opgesplitst naar functionaliteit. Voor het spaargedeelte is er een nutsbank met gegarandeerde inleg en het spelen met geld wordt ondergebracht in een commerciële divisie.
 • Er wordt een nationale depositobank opgericht. Naast staatsgegarandeerd spaargeld zijn de meest gangbare financiële transacties gratis. Model staat daarbij de oude PCGD uit de jaren zeventig, de latere Postbank.
 • Gebruik van fossiele brandstoffen (en daarmee de productie van benzine- en dieselauto’s) wordt ultimo per 2025 afgebouwd en de ontwikkeling en distributie van elektrische alternatieven versneld en gestimuleerd.
 • Belastingen worden herzien. Zo verdwijnt belasting op arbeid. Vermogensbelasting wordt sterk en progressief verhoogd. Nieuwe belastingen worden geïntroduceerd, zoals belasting op onttrokken waarde (BOW) en flitskapitaal (Tobintaks). 
 • Ontduiken is sowieso strafbaar, het ontwijken van belasting wordt uitgebannen. Bedrijven betalen alle belastingen in elk land waar ze actief zijn. Internationale afspraken zijn noodzakelijk.
 • Een circulaire economie op basis van duurzaamheid, delen en respect voor de leefomgeving staat centraal.
 • Een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) wordt ingevoerd en in de Grondwet verankerd.
  • Vanaf het begin wordt een actief programma uitgevoerd omtrent een zeer belangrijke paradigma verschuiving.
   • Robotisering (in alle mogelijke vormen, en dus niet alleen met die met armpjes en beentjes …) zal flink doorzetten en vele menselijke banen overbodig maken.
   • Je werkt dan wel altijd voor een inkomen om (met meer mensen) van te  kunnen leven,  maar in zeer veel gevallen niet omdat je (dat) werk leuk vindt (denk hierbij bijvoorbeeld aan de toename van bullshit-banen).
   • De dag kan worden ingevuld door een persoonlijk passende, verantwoorde en vooral geruststellende en positief stemmende invulling. Je kan écht doen wat je wilt en waar je goed in bent en niet wat je zou moeten doen om te kunnen overleven. 
  • Elk huishouden ontvangt 900 Euro netto per maand, elke volwassene 600 Euro netto per maand en elk kind 300 Euro netto per maand. Er is geen criterium voor inkomen en/of vermogen. Elke Nederlander heeft recht op een OBi, dus zowel daklozen als miljardairs!
  • Een gefaseerde implementatie is wellicht handig en raadzaam. Eerste tien jaar bestaat uit de uitbanning van alle soorten ‘staatsbetalingen’ aan de burger (AOW, WW, WAO, WIA, Bijstand, Kinderbijslag, studieleningen etc.) en bijbehorende bureaucratie en controle. Een simpele ingang zou daarbij kunnen zijn: alle mensen met een Nederlands paspoort, met een leeftijd tot 25 jaar óf vanaf 65 jaar.
  • Na tien jaar wordt OBI ingevoerd voor iedereen, dus nu ook de mensen van 25 tot 65 jaar en daarmee meteen ook het grootste deel van werkend Nederland.
  • OBi is een ondergrens. Een hoger inkomen verwerven is in de commerciële verhoudingen altijd mogelijk, doch bezit en vermogen worden zwaar belast. Let wel, werken voor geld is dus niet verboden! Je kúnt nog altijd flink rijk worden, maar het hóeft niet. Je verhongert in elk geval nooit en hebt altijd een dak boven je hoofd …
 • Er dient een flinke inhaalslag te worden gemaakt om het aanbod betaalbare huurwoningen op peil te krijgen. Woningcorporaties worden gedwongen om veel meer sociale woningbouw door te voeren. Daarbij dient goed te worden nagedacht over effectieve, beter toegepaste woonvormen.
 • Sociale huur wordt gemaximeerd op 50% van het Obi voor één huishouden, zijnde 900*50%= 450 Euro.
 • Over de jaren volgt een grote nationalisatieronde, waarbij beheer en distributie van grondstoffen, transport en informatie (terug) in handen van de overheid komen.
 • Zorg, onderwijs, OV en informatie zijn gratis.

Deze big points uit De Derde Verlichting zijn opnieuw vastgesteld in oktober 2018. Voor een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van ideeën, plannen en uitwerkingen wordt verwezen naar het boek. Een nieuwe politieke partij is een optie, maar het zou beter zijn als politieke stromingen de relevante punten ten dele of in zijn geheel overnemen. Uiteindelijk is ook het huidige politieke stelsel niet maatgevend. Zo nodig dient dat ook te worden veranderd …